شماره تماس های ضروری

 

شماره تلفنهای ضروری شرکت پتروشیمی لرستان
با پیش کد 33196-066

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

دفتر مدیر عامل

200

2

دفتررئیس مجتمع

209

3

دفتر معاون مجتمع

200-209

4

روابط عمومی

224

5

حراست

404-401

6

امور HSE

520

7

خدمات فنی

318

8

تعمیرات

561

9

بهره برداری

367

10

انبار ها

500

11

انبار محصول

510

12

آتش نشانی

524

13

ایمنی

333

14

بهداشت

525

15

محیط زیست

526

16

نصب و ساختمان

306

 17 منابع انسانی 261 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی: 1395/04/08